Dalby GF


Sponsorer

Vedtægter for Dalby Gymnastikforening

§ 1
Foreningens navn er Dalby Gymnastikforening, forkortet Dalby GF.
Foreningen er stiftet i 1907.
Foreningens hjemsted er Kolding Kommune.
Foreningens klubdragt er: Trøje i rød og hvid farve, bukser i blå og hvis strømper er en del af klubdragten er de hvide..

§ 2
Foreningens formål er at samle børn, unge og voksne om god og sund idræt og andre sociale aktiviteter.

§ 3
Foreningen består af en bestyrelse og et antal afdelinger. Hver afdelings daglige drift varetages af et udvalg. Den udøvende myndighed har bestyrelsen, hvilken består af: en formand, en kasserer, et medlem pr. udvalg, samt yderligere et til tre medlemmer.
Formanden, kassereren og de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen iht. § 9.

§ 4
I bestyrelsen træffes afgørelser ved almindeligt stemmeflertal -
i tilfælde af stemmelighed afgøres sagen ved formandens stemme. Der afholdes bestyrelsesmøder når formanden eller et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 2/3 af medlemmerne er tilstede. Der føres referat ved bestyrelsesmøder.

§ 5
Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser.

§ 6
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes én gang årligt ultimo februar måned. Indkaldelse skal ske ved opslag med mindst 14 dages varsel. Den aktuelle dagsorden skal være opslået senest 5 dage før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før denne afholdes.

§ 7
Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Aflæggelse af formandsberetninger
3) Forelæggelse af de reviderede regnskaber
4) Behandling af indkomne forslag
5) Valg til bestyrelsen samt af revisor
6) Eventuelt

§ 8
Stemmeret har alle fremmødte:
- medlemmer, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance
- forældre til medlemmer under 16 år der ikke er i kontingentrestance
- trænere og ledere i foreningen
De fremmødte, stemmeberettigede personer er beslutningsdygtige.
Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal - dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning 2/3 af de afgivne stemmer. Der føres referat ved generalforsamlingen.

§ 9
På generalforsamlingen vælges:
1) til bestyrelsen: en formand, en kasserer, samt yderligere et til tre medlemmer,
2) en revisor,
Valgbar er :
- medlemmer, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance
- forældre til medlemmer under 16 år der ikke er i kontingentrestance
- trænere og ledere i foreningen
Formand og kasserer skal være fyldt 18 år. Kassereren skal være bosiddende i Kolding Kommune.
Alle valg gælder for to år - formand og kasserer kan ikke være på valg samme år.

§ 10
Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af: et flertal på den ordinære generalforsamling, formanden, fire bestyrelsesmedlemmer eller på skriftlig foranledning af mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er afgivet, og skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

§ 11
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte midlertidige arbejdsgrupper til varetagelse af nye aktiviteter.

§ 12
Et udvalg sammensættes af mindst 3 faste medlemmer. Udvalget vælges af medlemmerne inden for den enkelte aktivitet på et aktivitetsmøde i februar måned. Udvalget konstituerer sig selv med en formand og en kasserer på første møde efter aktivitetsmødet. Et udvalg udpeger selv sin repræsentant til bestyrelsen – for ét år ad gangen.

Formand og kasserer skal være fyldt 18 år. Afdelinger der modtager tilskud fra Kolding kommune skal have kassereren bosiddende i kommunen.

Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden. Forretningsordenen revideres årligt og forelægges bestyrelsen for hovedafdelingen.

§ 13
Medlemmer i kontingentrestance kan af det respektive udvalg udelukkes fra afdelingens aktiviteter. Medlemmer i kontingentrestance kan ikke få udleveret spillercertifikat.

§ 14
Regnskabsåret går fra 1.januar til 31.december. Udvalgene kører med selvstændig økonomi, men styres via et budget/regnskab med reference til bestyrelsen. De respektive kasserer modtager alle indtægter, herunder kontingenter, sponsorater, legater osv. og fører kassebog, der til enhver tid skal kunne forelægges de øvrige medlemmer af udvalget/bestyrelsen. Foreningens midler indsættes i den af bestyrelsen udpegede bank eller sparekasse. Kassererens kontantbeholdning fastsættes af udvalget og bør normalt ikke overstige det fornødne til den daglige drift. Kassebog skal føres ajour, udgiftsbilag skal nummereres, bogføres og arkiveres. Kassererne afleverer deres regnskaber til revisor senest 20.januar. Revisor returnerer regnskab med Review erklæring senest 10.februar. Budgetter skal godkendes af bestyrelsen senest ultimo februar.

§ 15
Foreningen tegnes overfor tredjemand af respektive formænd og kasserer. Ved økonomiske forpligtelser udover det budgetterede inddrages bestyrelsen.

§ 16
Bestyrelsen har ansvaret for, at den samlede forsikringspligt i henhold til lov om forsikring er overholdt.

§ 17
Bestyrelse har til enhver tid forhandlingsret med de i kommunen siddende udvalg og andre samarbejdspartnere.

§17A
Fodboldudvalgene kan forhandle en aftale om overbygning med en klub, som satser på elitehold i fodbold. Aftalen skal følge retningslinjerne for DBU/JBU. Aftalen må ikke binde klubben økonomisk eller vare længere end en sæson ad gangen. Bestyrelsen og generalforsamlingen skal orienteres om enhver aftale.

§ 18
Foreningen kan ikke opløses, såfremt 5 medlemmer holder på dens beståen og der blandt disse kan findes en formand og en kasserer. En eventuel opløsning kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget om opløsning skal fremgå som særskilt punkt på dagsorden. Foreningens overskydende midler skal efter generalforsamlingens afgørelse tilfalde ungdomsarbejde i Dalby.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling d. 28. februar 2017.